Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

 

Повна назва документа державного планування: Детальний план території ділянки «Західна» Вапнякового кар’єру Новотроїцького родовища флюсових вапняків і доломітів з метою розміщення (розширення) об'єктів виробничої потужності на території Ольгинської селищної ради (село Пільне) в межах населеного пункту.

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:Ольгинська селищна рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування розпочато з дня оприлюднення  на сайті Ольгинської селищної ради та триватиме до 30вересня 2020включно.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктомдокумента державного плануваннята отримати додаткову інформацію можна за адресою: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгінка, вул. Маяковського, буд. 32. E-mail: olginka2013@ukr.net.Тел.: +38(066) 904 16 38.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктудокументу державного плануванняподаються до:

Ольгинської селищної ради.

Відповідальна особа: Землевпорядник Манник Тетяна Анатолїівна(контактні дані:olginka2013@ukr.net.Тел.: +38(066) 904 16 38).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 30вересня 2020 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Детального плану території ділянки«Західна» Вапнякового кар’єру Новотроїцького родовища флюсових вапняків і доломітів з метою розміщення (розширення) об'єктів виробничої потужності на території Ольгинської селищної ради (село Пільне) в межах населеного пункту

 

 1.   ЗАМОВНИК:Ольгинська селищна рада.

Донецька область, Волноваський район, смт. Ольгинка

вул. Маяковського,32

olginka2013@ukr.net.

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Вид документа державного планування - детальний план території (ДПТ): містобудівна документація,  що визначає планувальну організацію та розвиток території.  Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району і/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», детальний план території є документом державного планування, який розробляються та підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Основні цілі документа державного планування - визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об'єктів будівництва; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та діючим законодавством; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови.

Зв’язок детального плану території з іншими документами державного плануваннямістобудівну документацію виконанона підставі та з урахуванням таких документів державного планування:

 • Схема планування території Донецької області, затверджена Рішенням Донецької
 • обласної ради від 09.06.2011 №6/4-087.
 • Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030р.
 • Національної стратегії управління з відходами в Україні на період до 2030р.
 • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027р.
 • Програми «Чисте повітря Донеччини 2018-2020р. та прогноз до 2030р.
 • Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022р.
 • Регіональної програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020р.

 

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

 • видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.   

 

4.   ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДПТ зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

вплив на геологічне середовище (ґрунти), земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок), водні ресурси, атмосферне повітря, опосередковано стан фауни, флори,кліматичні фактори.

            у тому числі для здоров’я населення;

Ділянки проектування розташовані в межах населеного пункту. Об'єкт будівництва передбачаються розмістити з дотриманням відстані СЗЗ від житлової та громадської забудови. Ймовірні негативні наслідки для здоров’я людей не прогнозуються, але досліджуються в процесі СЄО.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На ділянці проектування відсутні території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропоноване ДПТ містить дані, щодо місця розташування об’єкту будівництва, з якихвипливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Альтернатива«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Інші Альтернативи -  шляхи просторового розвитку з пропонованими варіантами розташування об’єктів будівництва на території. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку методом порівняння альтернатив.

 

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.При виконанні ДПТ розділу «Охорона навколишнього природного середовища передбачається запровадити методи експертних оцінок, аналогів,статистичний метод, порівняння яких з певними поправками можна перенести на даний процес, для якого робиться прогноз. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту ДПТ з точки зору екологічної ситуації;
 • врахування існуючого стану, характеру і призначення забудови території;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я населення.

 

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу. Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ», а саме:

 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 

 1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

У відповідності до Розділу VI п.4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку. Розділ буде виконано у відповідності до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

                 5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

                 6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9.     ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкт документа державного планування подаються до Ольгинської селищної ради, 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Маяковського, буд. 32. E-mail: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з моменту оприлюднення заяви.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь