Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду

при Ольгинській селищній ВЦА

 

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада при Ольгинській селищній військово-цивільній адміністрації Волноваського району Донецької області (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Ольгинської селищної територіальної громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенні молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника Ольгинської селищної ВЦА, розпорядженнями голови ради, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

 • залучення молоді до місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;
 • залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади, у тому числі у громадському житті;
 • активна співпраця з молоддю щодо благоустрою громади та популяризації здорового та безпечного способу життя;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді Ольгинської селищної  територіальної громади;
 • вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
 • визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
 • здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів студентського та учнівського самоврядування міста;
 • вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в Ольгинській селищній територіальній громаді на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

1.5. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Ольгинській селищній ВЦА.

1.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умови для її роботи) здійснює Ольгинська селищна ВЦА.

1.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій, рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними.

 

2. Права Молодіжної ради

2.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності залучати до участі в них посадових осіб структурних підрозділів Ольгинської селищної ВЦА, наукових установ та громадських організацій.

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2.1.3. Вносити керівнику Ольгинської селищної ВЦА пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, реалізації молодіжної політики та рішень, що впливають на життя молоді в Ольгинській селищній територіальній громаді

2.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді громади.

2.1.5. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи з питань реалізації молодіжної політики.

 

3. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

3.1. Кількісний та персональний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більше 15 членів. Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менше 10 членів.

Строк повноважень складу Молодіжної ради – два роки.

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член Ольгинської селищної територіальної громади, віком від 14 до 35 років, що постійно проживає на території громади.

3.3. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто або за допомогою телекомунікаційних засобів беруть участь в установчих зборах та подали відповідні документи.

3.4. Для формування складу Молодіжної ради керівник Ольгинської селищної ВЦА утворює ініціативну групу з метою підготовки проведення установчих зборів.

Якщо при органі вже утворена Молодіжна рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється керівником Ольгинської селищної ВЦА не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи керівник Ольгинської селищної ВЦА затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів можуть входити працівники ВЦА, представники інститутів громадянського суспільства, представники комунальних закладів та установ, що працюють з дітьми, представники соціально – відповідального бізнесу, члени громадських організацій.

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ВЦА оприлюднює на офіційному веб-сайті або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання документів для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається кадидатом до ради заява у довільній формі та документ, що посвідчує особу. До заяви додаються:

 • анкета у відповідній формі (Додаток 1);

3.7. Ініціативна група перевіряє документи, подані учасниками, на їх відповідність вимогам, встановленим цим Положенням.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 5 календарних дня до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом  громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення  установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

 За результатами перевірки документів на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність поданих ними документів, вимогам цього Положення;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах.

3.8. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

3.9. Обраними до складу Молодіжної ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, через що визначити склад Молодіжної ради у зазначеній кількості неможливо, по таким кандидатам проводиться повторне голосування.

3.10. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається керівнику Ольгинської селищної ВЦА.

3.11. ВЦА оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті або в друкованих засобах масової інформації чи в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.12. Керівник ВЦА на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його згідно чинного законодавства.

3.13. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

3.14. До складу Молодіжної Ради входять:

 • голова Молодіжної ради;
 • заступник голови Молодіжної ради;
 • секретар Молодіжної ради;
 • члени Молодіжної ради.

3.15. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну  Молодіжну раду, утворену відповідно до вимог цього положення.

Голова Молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

3.16. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

 • складення повноважень за його особистою письмовою заявою;
 • вираження недовіри до нього більшістю від загального складу Молодіжної ради;
 • в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі Молодіжної ради.

3.17. Голова Молодіжної ради:

- Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи та здійснює інші представницькі функції.

          - організовує діяльність Молодіжної ради;

          -організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх  проведення;

          - підписує документи від імені Молодіжної ради;

            3.18. Заступник голови Молодіжної ради:

- Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

- забезпечує виконання рішень Молодіжної ради;

          - головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради;

- обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради або голосування більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.19. Секретар Молодіжної ради:

- Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді;

- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою ради;

- вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів;

-інформує керівника Ольгинської селищної ВЦА про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання;

- веде протоколи засідань Молодіжної ради;

- обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради більшістю від загального складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради або пропозиції більшості від загального складу Молодіжної ради.

3.20. Члени Молодіжної ради:

- Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства;

- Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

 • власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
 • рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов’язків, а також у разі систематичної відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без  поважних причин (більше ніж два рази підряд);
 • втрата членом Молодіжної ради українського громадянства;
 • смерть члена Молодіжної ради.

3.21. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень більшістю від загального складу Молодіжної ради.

3.22. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується розпорядженням керівника ВЦА за поданням ради. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у пункті 3.4. квот, та затверджується керівником ВЦА.

 У разі відсутності кандидатів у резервному списку або їх відмови чи неможливості стати членом Молодіжної ради, прийняття у члени відбувається шляхом прийняття документів від нових кандидатів згідно з п. 3.6 та розглядається на засіданні ради.

3.23. Керівник Ольгинської селищної ВЦА на підставі протоколу засідання затверджує нового члена Молодіжної ради і оприлюднює розпорядження згідно чинного законодавства.

3.24. Член Молодіжної ради має право:

  • ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;
  • представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї громади;
  • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;
  • оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.25. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

  • брати участь в засіданнях Молодіжної ради;
  • виконувати рішення Молодіжної ради;
  • дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

4. Організація роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

 • чергові засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
 • позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний упродовж 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

 • голови Молодіжної ради;
 • заступника голови Молодіжної ради;
 • секретаря Молодіжної ради.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до поточного плану, який приймається не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради.

Засідання Молодіжної ради є правомочним за умови наявності більше половини членів від її загального складу.

4.5. Члени Молодіжної ради можуть брати як безпосередню участь у засіданнях, так і за допомогою телекомунікаційних засобів.

4.6. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються керівнику Ольгинської селищної ВЦА для узгодження та доопрацювання, підлягають обов’язковій публікації.

 

5. Прикінцеві положення

5.1 За заявою Молодіжної ради керівник Ольгинської селищної ВЦА може покласти здійснення функцій секретаря Молодіжної ради на представника місцевої ради.

5.2. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 3 місяця.

5.4. Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, керівника Ольгинської селищної ВЦА або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Молодіжної ради, у тому числі  позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  Ольгинської селищної ВЦА та в інший прийнятний спосіб.

Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його відсутності заступник голови Молодіжної ради, а у разі відсутності заступника голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання Молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних органів виконавчої влади та представники громадськості.

5.5. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

5.6. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

Рішення, ухвалені на засіданні Молодіжної ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради у п’ятиденний строк.

Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5.7. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань,  прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості   про діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Ольгинської селищної ВЦА в рубриці «Молодіжна рада» та/або в інший прийнятний спосіб.

5.8. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду керівником Ольгинської селищної ВЦА.

5.9. Представники ВЦА можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

5.10. Зміни та доповнення до цього положення вносяться розпорядженням керівника Ольгинської селищної ВЦА за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.12. Молодіжна рада достроково припиняє повноваження за рішенням керівника Ольгинської селищної ВЦА у разі:

  • порушення Молодіжною радою законів України та Конституції  України;
  • порушення Молодіжною радою умов даного Положення;
  • непроведення більше як двох чергових засідань Молодіжної ради підряд;
  • за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про припинення повноважень Молодіжної ради виноситься на розгляд засідання головою Молодіжної ради або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третинами від загального складу Молодіжної ради.

 

 

Додаток 1

до Положення про Молодіжну раду при Ольгинській селищній ВЦА

 

 

АНКЕТА

кандидата до складу Молодіжної ради при

Ольгинській селищній ВЦА

 

1. Загальна інформація

1.

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

 

2.

Мобільний телефон

 

3.

Електронна пошта

 

4.

Посилання на сторінки в соціальних мережах

 

5.

Дата народження

 

6.

Стать

 

7.

Адреса фактичного проживання

 

8.

Освіта

 

9.

Місце роботи/ навчання

 

10.

Делегований

 • від закладів вищої освіти
 • від закладів загальної та середньої освіти
 • від громадських організацій
 • від бізнес-установ
 • від громадських ініціатив

                       

2. Досвід кандидата:

2.1. У яких молодіжних заходах (наукових, розважальних, творчих, неформальної освіти) Ви брали участь?

2.2. Досвід організації та проведення молодіжних заходів.

2.3. Дослідження та публікації, наукова діяльність, громадська діяльність.

2.4. Спеціальні навички (знання іноземних мов тощо).

3. Візія та плани

3.1. Опишіть ваше бачення становища молоді Ольгинської селищної територіальної громади.

3.2. Як, на вашу думку, повинна формуватися та впроваджуватися молодіжна політика в громаді.

3.3. Опишіть власну мотивацію діяльності в Молодіжній раді. Чому ви вважаєте Вашу участь корисною для себе та громади?

3.4. Опишіть одну чи дві ініціативи, які ви хочете втілити протягом членства в Молодіжній раді.

 

4. Зазначте іншу інформацію, яка, на Ваш погляд, є важливою для оцінки Вас як майбутнього члена Молодіжної ради.

 

Я засвідчую, що вся інформація, вказана в анкеті, викладена мною особисто і є правдивою та вичерпною.      

Так                                                                    _________________________

                                                                      Підпис ФІО

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку персональних даних.

 

Так                                                                  ____________________________                                                                   

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь